Wczesne wspomaganie rozwoju

Bezpłatne wspomaganie terapeutyczne dla dzieci, u których zdiagnozowano lub podejrzewa się występowanie nieprawidłowości rozwojowych. Programem obejmuje się dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu rozwoju psychoruchowego i społecznego. Obejmuje szereg działań terapeutycznych, zgodnych z zaleceniami Poradni i ukierunkowanych na optymalizację rozwoju. Działania te prowadzą głownie: psycholodzy, logopedzi, pedagodzy i fizjoterapeuci.

 

kobieta analizująca z dzieckiem rysunek

Kto i na jakich zasadach może być objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia nieprawidłowego rozwoju do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Jakie dokumenty są niezbędne, aby dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Jeżeli rodzic lub lekarz, nauczyciel jest zaniepokojony rozwojem dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, należy zgłosić się do poradni psychologiczno - pedagogicznej prowadzonej przez miasto, gminę, w której zamieszkuje dziecko. Zostanie tam przeprowadzona wielospecjalistyczna diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka oraz diagnoza funkcjonalna. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka wraz z zaleceniami dla ośrodka, w którym będzie dziecko realizowało WWR.

Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest więc opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Z tym dokumentem należy zgłosić się do Meritum.