Diagnoza...
...w tym rozpoznanie talentów dziecka. Diagnozujemy prawidłowość rozwój dziecka od wieku niemowlęcego w zespole interdyscyplinarnym.
Terapia
W zależności od potrzeb dziecka oferujemy terapie indywidualne i grupowe z: logopedą/neurologopedą, psychologiem, pedagogiem/oligopedagogiem oraz innymi specjalistami.
Wczesne wspomaganie
Bezpłatne wsparcie terapeutyczne dla dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Fizjoterapia
Rehabilitacja ruchowa dla niemowląt - również wcześniaków, dzieci i młodzieży
Zajęcia rozwijające talenty
Dbając o wszechstronny rozwój dzieci, pragniemy zadbać również o ich mocne strony i talenty. Dzięki temu wzrośnie poczucie ich wartości i radość z życia.
Biofeedback
Trening biofeedback poprawia pamięć i motorykę ciała, zwiększa koncentrację uwagi, polepsza samopoczucie i wiarę we własne możliwości.
Terapia Tomatisa
skuteczna w terapii dzieci z problemami szkolnymi typu: zaburzenia uwagi, mowy, koncentracji, dysleksja. Zastosowanie tej metody przyniosło również zadowalające efekty w przypadku dzieci autystycznych, a także dzieci z problemami koordynacji sensomotorycznej.
Zajęcia wspomagające naukę
Zajęcia indywidualne lub grupowe dostosowane do rodzaju trudności w nauce, jakie wykazuje dziecko. Zajęcia dla dzieci mających trudności w: czytaniu, poprawnym pisani, koncentracji, logicznym myśleniu (matematyka) itp.
Diagnoza neurorozwojowa - INPP
Przetrwałe odruchy neurologiczne mogą powodować trudności w zachowaniu oraz nauce. Warto to sprawdzić zanim dziecko pójdzie do szkoły. Diagnozujemy w tym obszarze dzieci od 4 roku życia.
Rozwiń
 

Poradnia rodzinna dla dzieci i młodzieży

Diagnoza

Specjalizujemy się w diagnozie wszelkich zaburzeń i trudności rozwojowych oraz wychowawczych u dzieci i młodzieży, jak również określaniu ich mocnych stron. Diagnoza obejmuje w szczególności:

 • zdolności, w celu właściwego stymulowania mocnych stron dziecka;

 • trudności lub zaburzenia rozwojowe (osiągają stadia rozwoju psychoruchowego z opóźnieniem lub prezentują jego specyficzny obraz);

 • zaburzania zachowania;

 • poziom rozwoju funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja, uwaga słuchowa);

 • trudności w nauce w tym również dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia;

 • dojrzałość szkolna;

 • problemy emocjonalne, społeczne;

 • problemy wychowawcze;

 • zaburzenia rozwoju mowy (od urodzenia) – terapia neurologopedyczna;

 • trudności wymowy – terapia logopedyczna;

 • obniżenie sprawności manualnej;

 • wady postawy, zaburzenia rozwoju ruchowego (obniżone, podwyższone napięcie mięśniowe).

 

Diagnoza jest tym, co wyróżnia naszą Poradnię, bowiem jej podstawą jest właściwie przeprowadzone rozpoznanie przyczyny objawów, potrzeb, możliwości, zainteresowań, uzdolnień wraz z określeniem barier oraz ograniczeń. Dzięki temu trafnie dobieramy rodzaj terapii, aby jej efekty pojawiły się w możliwie jak najkrótszym czasie.

Oferujemy diagnozę rozwoju dziecka od urodzenia do pełnoletności.

Nasi specjaliści pracują na narzędziach badawczych, które umożliwiają precyzyjną diagnozę dostosowaną do wieku dziecka. Do przeprowadzenia wnikliwej diagnozy wykorzystujemy innowacyjne metody badań m.in. test uwagi słuchowej Alfreda Tomatisa, QEEG – mapowanie mózgu, obrazowanie jego funkcjonowania, INPP – test niedojrzałości neurologicznej, która może blokować prawidłowy rozwój.

 

Osoby diagnozujące:

mgr Małgorzata Stando Pawlik – neurologopeda, terapeuta EEG-Biofeedback, Certyfikowany Instruktor Masażu Shantala, terapeuta ręki. Prowadzi diagnozę: neurologopedyczną dzieci od urodzenia, logopedyczną, pedagogiczną, QEEG oraz INPP.

mgr Ewa Wojciechowska – terapeuta metody Tomatisa. Prowadzi diagnozę uwagi słuchowej oraz INPP

mgr Marta Domagała – psycholog

mgr Anna Styś-Wiśniewska – psycholog

mgr Ewelina Szopa - pedagog, terapeuta ręki, arteterapeuta

mgr Kinga Latacz – logopeda, terapeuta ręki. Prowadzi diagnozę logopedyczną oraz poziomu sprawności manualnych

mgr Anna Świątek – logopeda

mgr Małgorzata Głownia – fizjoterapeuta

mgr Anna Dudek – terapeuta integracji sensorycznej

mgr Beata Wieczorek – terapeuta integracji sensorycznej

mgr Magdalena Raczyńska – terapeuta integracji sensorycznej

Wsparcie terapeutyczne

 

Terapia neurologopedyczna​

Neurologopeda jest specjalistą zajmującym się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym, powstałych na każdym etapie rozwoju. Pracuje z pacjentami od urodzenia, gdy występują obciążenia ciążowe, okołoporodowe, zaburzenia genetyczne, opóźniony rozwój mowy i komunikacji lub wady rozwojowe aparatu artykulacyjnego. Z dorosłymi, gdy nastąpi utrata mowy na skutek uszkodzenia układu nerwowego.

Ponadto neurologopeda prowadzi diagnozę i terapię funkcji pokarmowych (ssania, żucia, gryzienia, połykania) u dzieci i dorosłych.

Kiedy należy zgłosić się do neurologopedy?

Do neurologopedy należy umówić dziecko jeśli:

 • urodziło się przedwcześnie;

 • urodziło się przez cesarskie cięcie lub wystąpiły komplikacje okołoporodowe;

 • gdy dziecko milknie po 6 miesiącu życia;

 • gdy ma problemy ze ssaniem z piersi lub smoczka, ssie krótko, szybko się męczy, krztusi się, cmoka przy karmieniu, pokarm wycieka;

 • gdy jest problem z karmieniem z łyżeczki, gryzieniem, żuciem pokarmów stałych, dziecko odmawia ich przyjmowania;

 • gdy dziecko nie mówi pierwszych słów (mama, tata, baba am...) a skończyło 1 rok życia;

 • gdy ma stwierdzone obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat w artykule "Zaburzenia rozwoju mowy, czyli kiedy udać się do logopedy".

Diagnoza neurologopedyczna. Na czym polega i jak się do niej przygotować?

Neurologopeda podczas diagnozy ocenia:

 • słuch fizyczny dziecka;

 • budowę twarzoczaszki i narządów mownych (np. języka, wędzidełka);

 • umiejętność poboru pokarmu;

 • odruchy ustno-twarzowe (otwierania ust, ssania, przełykania, szukania,i inne);

 • percepcję wzrokową;

 • percepcję słuchową;

 • wrażliwość na bodźce;

 • sposób komunikowania się i reakcji na otoczenie.

Diagnoza trwa 1,5 - 2 godzin. Może zostać podzielona na dwa spotkania bez dodatkowych opłat. Obejmuje:

 • wywiad z Rodzicami/Opiekunami;

 • analizę dokumentacji medycznej;

 • obserwację zachowań dziecka;

 • obserwację umiejętności motorycznych;

 • badanie budowy aparatu artykulacyjnego i odruchów ustno -twarzowych;

 • badanie percepcji słuchowej i wzrokowej;

 • inne badania i obserwacje, w zależności od wieku i trudności dziecka;

 • podsumowanie badania;

 • przekazanie zaleceń.

Cele terapii neurologopedycznej

Celem terapii neurologopedycznej jest poprawa funkcjonowania aparatu mowy. W trakcie leczenia Pacjent ćwiczy prawidłowe oddychanie, ćwiczy słuch, poprawia poczucie rytmu i uczy się wymawiania poszczególnych głosek, wyrazów, zdań.

 

Neurologopeda - mgr Małgorzata Stando Pawlik

Terapia logopedyczna

Logopeda to specjalista zajmujący się terapią zaburzeń mowy. Trudności w zakresie mowy mogą obejmować problemy z artykulacją, wady wymowy, mylenie słów, ubogie słownictwo i brak rozwoju mowy. Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje zaburzeń mowy: zewnątrzpochodne (środowiskowe) i wewnątrzpochodne (niezależne). Do problemów z mówieniem prowadzą zmiany wrodzone (np. nieprawidłowy rozwój aparatu mowy), jak i problemy psychologiczne dziecka: brak responsywnej komunikacji, nieśmiałość.

Najczęściej spotykane zaburzenia mowy u dzieci to:

• opóźnienia w rozwoju mowy,
• dyzartria,
• dysglosja,
• dyslalia,
• dysfazja,
• jąkanie,
• dysfonia.

Cele terapii logopedycznej

Leczenie zaburzeń mowy zależy od źródła problemu. Celem terapii logopedycznej są oddziaływania ukierunkowane na usprawnienie i wyeliminowanie trudności występujących w procesie porozumiewania  tj.  wady wymowy (niewłaściwe wypowiadanie głosek) czy brak mowy.

Oddziaływania te mają na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy,

 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,

 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,

 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,

 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,

 • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Kiedy należy zgłosić się do logopedy?

Zalecamy wizytę u logopedy jeśli:

 • jeśli mowa nie rozwija się prawidłowo, nie mówi lub mało mówi;

 • mowa jest niewyraźna, niezrozumiała;

 • głoski nie są wypowiadane prawidłowo;

 • dziecko ma wadę zgryzu lub oddycha przez usta.

Podczas diagnozy logopeda:

 • przeprowadza wywiad,

 • ocenia sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy,

 • bada słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny,

 • sprawdza poprawność artykulacji,

 • ocenia poziom rozwoju językowego dziecka (słownictwo i gramatyka).

 

Diagnoza logopedyczna trwa 1 - 1,5 h. 

Sesja terapeutyczna trwa 45 - 60 min.

 

Logopedzi:

mgr Małgorzata Stando Pawlik

mgr Kinga Latacz 

mgr Anna Świątek

Terapia psychologiczna

Celem terapii jest zoptymalizowanie funkcjonowania dziecka w codziennym życiu poprzez zwiększanie skuteczności działania oraz wspomaganie rozwoju w obszarze emocjonalnym, edukacyjnych, osobistym. Służy również rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Terapia może pomóc człowiekowi w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz ułatwić wzajemne porozumienie.

Terapia indywidualna dla młodzieży i dorosłych dotyczy:

 • problemów osobistych ( depresje, lęki, problemy w radzeniu sobie z emocjami, stresem, trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, problemy z akceptacją siebie, zaburzenia odżywiania);

 • problemów szkolnych;

 • problemów rodzinnych;

 • problemów wychowawczych.

Pierwsze spotkanie ma charakter diagnostyczny. Celem jest poznanie klienta, ustalenie wstępnej diagnozy problemu oraz zaplanowanie strategii radzenia sobie z nim.  Przekazywane są również informacje o formie, zasadach spotkań terapeutycznych oraz  możliwym dalszym przebiegu terapii.​ Spotkanie diagnostyczne trwa min 1,5 godz.

Psycholog: mgr Marta Domagała, mgr Anna Styś - Wiśniewska

Terapia pedagogiczna

Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Jest to proces długotrwałych oddziaływań pedagogicznych, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych oraz eliminowanie konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania obowiązków szkolnych. Prowadzimy również wczesne wspomaganie rozwoju.

Dla wszechstronnej stymulacji rozwoju dziecka podczas zajęć  stosuje się również techniki pokrewne, dostosowane do potrzeb i wyznaczonych celów terapeutycznych. Są to m.in.: 

 • arteterapia - terapia poprzez aktywność plastyczną,

 • bajkoterapia,

 • choreoterapia - terapia poprzez ruch swobodny, taniec dowolny lub kierowany,

 • Kinezjologia Edukacyjna, metoda Dennisona - metoda stymulująca obie półkule mózgowe,

 • metody nauki wczesnego czytania,

 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - ćwiczenia służące poznaniu własnego ciała, nauce współdziałania w parze

 • elementy Integracji Sensorycznej, czyli ćwiczenie wszystkich naszych zmysłów

 • relaksacja

 • masaż Shantala

Pedagog:

mgr Ewelina Szopa

 
 
 
 

Fizjoterapia

 

Rehabilitacja jest prowadzona przez naszych specjalistów sprawdzoną metodą NDT - Bobath. Jest to metoda neurofizjologiczna, nieinwazyjna. Po raz pierwszy zastosowano ją w latach 40. XX wieku – od tamtej pory metoda ta cieszy się uznaniem lekarzem i terapeutów. Stosuje się ją z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i dzieci. Metoda ta sprawdza się w terapii dzieci z zespołami neurologicznymi, genetycznymi, dziećmi z opóźnieniami w rozwoju oraz w leczeniu dzieci z wadami ortopedycznymi. Głównym celem rehabilitacji niemowląt i dzieci jest przygotowanie do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania, optymalizacji napięcia nerwowego i przeciwdziałanie wadom postawy. 

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

 • hamowanie nieprawidłowych odruchów

 • wyzwalanie ruchów jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych

 • wpływanie na nieprawidłowe napięcie mięśni poprzez podwyższanie obniżonego napięcia wzmożonego

 • wykorzystywanie i utrwalanie prawidłowych ruchów poprzez po przez codzienne czynności

 

Terapia NDT – Bobath przebiega indywidualnie w oparciu o potrzeby i rodzaj schorzeń dziecka. Nawiązanie relacji z fizjoterapeutą pozwala na lepsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w życiu społecznym i rodzinnym.  Terapeuta w trakcie planowania rehabilitacji uwzględnia psychologiczne i medyczne potrzeby dziecka. 

Nasi fizjoterapeuci:

 1. mgr Małgorzata Głownia

 2. mgr Beata Wieczorek

 

Zajęcia Rozwijające Talenty

Jeśli obserwujesz, że Twoje dziecko szczególnie się czymś interesuje lub mam wyjątkowe zdolności w określonym obszarze możesz skorzystać z naszej oferty zajęć rozwojających dla dzieci w wieku od 2 roku życia:

 • Kreatywny Ogród Wyobraźni - zajęcia grupowe dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat, łączące w sobie aktywności potrzebne do wszechstronnego rozwoju dziecka i stymulujące jego mocne strony

 • Zajęcia plastyczne

 • Zajęcia konstrukcyjne - zajęcia z wykorzystaniem klocków LEGO, które rozwijają wyobraźnią przestrzenną i sprawności manualną.

Nasze zajęcia przeznaczone są dla wszystkich dzieci. Pamiętajmy, że każde dziecko posiada swoje mocne strony, talenty lub coś szczególnie go pasjonuje i chce się rozwijać w tym kierunku. Dzieci, które na co dzień są objęte wszelkiego rodzaju terapiami też mają mocne strony!

 

EEG-Biofeedback

Metoda Biofeedback to wykorzystanie specjalistycznego oprzyrządowania do odzwierciedlania procesów psychofizjologicznych, z których osoba nie zdaje sobie zwykle sprawy, a które można świadomie kontrolować.

Biofedback jest metodą terapeutyczną wykorzystującą najnowsze odkrycia z zakresu medycyny oraz techniki komputerowej. Jej zastosowanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Terapia przebiega w formie treningowej, według zaleceń indywidualnie opracowanych w oparciu o analizę wyników badań diagnostycznych. W Meritum jako metodę diagnostyczną stosuje się badanie QEEG (mapowanie mózgu), w celu poznania funkcjonowania mózgu danego pacjenta i określenia najbardziej sprecyzowanego programu treningów. 

 

Zastosowanie biofeedbacku jest wszechstronne i pozwala wpływać na zmiany w zachowaniu oraz samopoczuciu osób korzystających z tego rodzaju terapii. Metoda oparta jest na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. EEG biofeedback, inaczej neurofeedback, jest metodą umożliwiającą zmianę charakterystyk własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymywanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu. Osoba trenująca, poprzez aktywny udział w treningu, modyfikuje i optymalizuje układ, wzorzec swoich fal mózgowych. Biologiczne sprzężenie zwrotne pozwala na wyregulowanie i naturalną optymalizację charakterystyk fal mózgowych oraz utrwalenie tego stanu w mózgu osoby trenującej.

Na czym polega terapia?

Mózg człowieka wykazuje ciągłą czynność bioelektryczną. Oznacza to, że nawet podczas snu między komórkami nerwowymi przepływają impulsy elektryczne o niskim napięciu, które można zarejestrować stosując specjalną aparaturę. Częstotliwość i amplituda tych fal zależy od stanu pobudzenia układu nerwowego i koncentracji. Inny zapis fal wykazuje człowiek podczas snu, inny gdy czuwa, a jeszcze inny w trakcie np. pracy twórczej.

Zapis tych fal można zbadać zakładając specjalne elektrody na głowę pacjenta. Stosowanie takiego sprzętu jest w pełni bezpieczne i nie wiąże się z najmniejszym ryzykiem. Po zamontowaniu aparatury pomiarowej pacjent siada przed monitorem, na którym wyświetlana jest wideogra. Pacjent świadomie zmieniając natężenie poszczególnych pasm fal mózgowych ma wpływ na jej przebieg.

 

Dla kogo?

Trening  EEG - Biofeedback to poprawa pamięci, koncentracji, uwagi a nawet zwiększenie odporności na stres i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Polecany szczególnie dla:

 • Uczniów

 • Studentów

 • Menagerów, Przedstawicieli Handlowych, Kierowców

 • Dziennikarzy

 • Sportowców

 • Nauczycieli

 • Policjantów

Efekty zauważalne są po minimum 10 sesjach. Czas trwania 1 sesji to ok 1h w tym przygotowanie do treningu.

Co to jest badanie QEEG?

Badanie QEEG (mapowanie mózgu) jest badaniem służącym do analizowania zapisu EEG w sposób ilościowy. Badanie QEEG ułatwia wizualizację tego, co dzieje się w mózgu podczas spoczynku, czuwania, wykonywania zadania, skupienia uwagi itp. Analizę wykonuje się na podstawie surowego zapisu EEG czyli czynności bioelektrycznej mózgu. 

Badanie QEEG pozwala na rozpoznanie przyczyn zaburzeń lub trudności takich jak:

 • zaburzenia uwagi i koncentracji

 • trudności w uczeniu się w tym dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii

 • problemy wychowawcze

 • zaburzenia nastroju w tym depresja.

Po przeprowadzonym badaniu otrzymuje się rozkład mocy i amplitud czynności bioelektrycznej w formie map mózgu. Analizując ich rozkład i charakter można zaobserwować nawet minimalne zaburzenia w pracy mózgu i określić obszary, które są kluczowe podczas treningu Biofeedback. Po treningu natomiast QEEG służy do kontroli i oceny skuteczności przeprowadzonej terapii.

Badanie jest bezbolesne!

Przygotowanie do badania:

 • w czasie ok.2-3h przed badaniem EEG pacjent nie powinien pić kawy, mocnej herbaty, ani żadnych napoi energetyzujących

 • nie zaleca się mycia głowy bezpośrednio przed badaniem – kwestia ta ma wpływ na przewodność skóry i jakość odbieranych sygnałów

 • pacjent powinien zgłosić technikowi występującą senność, zawroty głowy, osłabienie, a także przedstawić leki, które aktualnie przyjmuje oraz zmianę leków i dawkowania w ostatnim czasie

Badanie trwa ok 1 h wraz z przygotowaniem Pacjenta do badania.

Raport badania:

Wynik wraz z opisem i omówieniem jest przekazywany co najmniej  7 dni po wykonaniu badania.

Osoba prowadząca: mgr Małgorzata Stando-Pawlik – certyfikowany terapeuta EEG-Biofeedback

 

Terapia Metodą Tomatisa

 

Metoda Alfreda Tomatisa jest formą stymulacji mózgu, podczas której zmienia się słuch i stymuluje się nerw przedsionkowy za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu. Obejmuje ona trening słuchu przy pomocy odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego oraz ćwiczenia audio wokalne, mające na celu zwiększenie kontroli nad własnym głosem i mową. Wiadomo także, że istnieje bardzo ścisła zależność między słuchaniem a słyszeniem. Słuchanie z natury jest bierne, a słyszenie wymaga aktywności. Więc główną funkcją ucha nie jest słuchanie a właśnie słyszenie.

W terapii metodą Tomatisa stosujemy niektóre nagrania Mozarta i chorałów gregoriańskich. Muzyka Mozarta ma w sobie rytm zgodny z rytmem bicia serca płodu. Poza tym zawiera bardzo wiele wysokich częstotliwości, dających mózgowi ogromną moc. Chorały gregoriańskie natomiast mają działanie terapeutyczne. W ich rytmie możemy znaleźć idealny rytm bicia serca, a zatem są bardzo uspokajające dla systemu nerwowego. Jako jedni z nielicznych wprowadzamy do terapii nagrany głos mamy, który ma szerokie spektrum działania...

Na czym polegają elementy terapii?

Diagnoza jest to badanie uwagi słuchowej za pomocą specjalnie skalibrowanego pod metodę A. Tomatisa audiometru. Polega na wykonaniu czterech rodzajów testów: przewodnictwa powietrznego, przewodnictwa kostnego, dyskryminacji wysokości dźwięków i lateralizacji słuchowej.

Faza pasywna w tej fazie stosuje się muzykę Mozarta i chorały gregoriańskie oraz wysoko przefiltrowany głos matki. Jeden program trwa zwykle 1,5 godziny i jest przeznaczony ba około 30/32 dni terapeutycznych w zależności od dysfunkcji.

Faza aktywna ta ostatnia faza terapii polega na mówieniu do mikrofonu i słuchaniu własnego głosu w słuchawkach powietrzno- kostnych

 

Dla kogo ?

Dzieci i młodzież

 • zaburzania językowe (jąkanie, zaburzania artykulacji)

 • opóźniony rozwój mowy,

 • trudności w uczeniu się (czytanie, pisania itp.),

 • problemy z koncentracją,

 • problemy z językiem i mową,

 • problemy emocjonalne,

 • problemy wychowawcze,

 • niepokój,

 • agresywność,

 • brak motywacji,

 • Autyzm, Zespół Downa, ADD, ADHD i inne zaburzenia …

Osoby dorosłe 

 • wypalenie,

 • stres,

 • depresja,

 • lęk i niepokój,

 • umiejętności interpersonalne, komunikacja

 Cele terapii Tomatisa


Główne cele terapii Tomatisa to poprawa koordynacji słuchowej, poprawa pamięci i zwiększenie koncentracji. Zastosowanie metody przekłada się na poprawę umiejętności uczenia się, pomaga w nauce języków obcych i pozwala na poszerzenie potencjału dziecka. W trakcie zajęć dziecko nawiązuje relacje z innymi, uczy się norm funkcjonowania w grupie, zachowań społecznych i empatii. U dorosłych terapia Tomatisa minimalizuje stres, wypalenie, niepokój.

Osoba prowadząca mgr Ewa Wojciechowska – certyfikowany terapeuta metody A.Tomatisa

Zajęcia Wspomagające Edukację

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe (max. 2-3 dzieci) dostosowane do rodzaju trudności w nauce, jakie wykazuje dziecko. Zajęcia dla dzieci mających trudności w:

 • czytaniu,

 • poprawnym pisani,

 • koncentracji,

 • logicznym myśleniu (matematyka) itp.

Zajęcia prowadzą nauczyciele danego etapu edukacyjnego lub przedmiotu. Zajęcia odbywają sie w Meritum lub w domu ucznia.

Diagnoza neurorozwojowa - INPP

 

Znaczny odsetek uczniów wykazuje niedojrzałość w zakresie sprawności ruchowej oraz niestabilności postawy. Taka niedojrzałość neuromotoryczna jest często uwarunkowana niezintegrowaniem odruchów pierwotnych (u prawidłowo rozwijających się dzieci odruchy pierwotne występują do 6 miesiąca życia, a następnie zostają z czasem zastąpione reakcjami posturalnymi) i może dawać m.in. następujące objawy: 

 • nadpobudliwość psychoruchową;

 • problemy wychowawcze;

 • niedojrzałość emocjonalną;

 • zaburzenia napięcia mięśniowego;

 • trudności w czytaniu, pisaniu, przepisywaniu;

 • zaburzenia koncentracji:

 • wady postawy i inne.

INPP oparty jest na programie klinicznym Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej, na który składa się seria codziennych ćwiczeń, opartych na ruchach wykonywanych przez prawidłowo rozwijające się dziecko do 1 roku życia.

Dziecko badane jest indywidualnie za pomocą serii standardowych testów medycznych, oceniających zakres możliwości fizycznych, takich jak:

 • koordynacja motoryki dużej oraz równowaga

 • schematy rozwoju ruchowego

 • aktywność móżdżka

 • umiejętność wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych (dysdiachokineza)

 • występowanie nieprawidłowych odruchów pierwotnych oraz posturalnych

 • kontrolę ruchów gałek ocznych

 • percepcję wzrokowo - ruchową.

Badane są następujące odruchy:

 

Wyniki badania diagnostycznego stanowią podstawę stworzenia indywidualnego programu ćwiczeń, które dziecko wykonuje codziennie pod nadzorem rodziców. Ćwiczenia te trwają od pięciu do dziesięciu minut dziennie i wykonuje się je średnio przez dwanaście miesięcy.

Co sześć lub osiem tygodni odbywają się wizyty kontrolne, podczas których ocenia się postępy dziecka i dokonuje weryfikacji  programu.  

 

Diagnozę przeprowadzają

mgr Małgorzata Stando Pawlik

mgr Ewa Wojciechowska

NA SKRÓTY

Kontakt:

OFERTA

Studia Podyplomowe

KONTAKT

Centrum Rozwoju, Diagnozy i Terapii "Meritum"

ul. H. Hubala - Dobrzańskiego 99B/1

41-218 Sosnowiec

e-mail: centrum@fundacjameritum.com

tel. 506 506 761

Znajdź nas
Zapraszamy

Od poniedziałku do piątku

w godzinach 10.00 - 18.00

(możliwość umawiania wizyt od godz. 8.00)

oraz w soboty 9.00 - 14.00

 • White Google+ Icon
 • White Facebook Icon

Centrum "Meritum" prowadzi bezpłatne Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka!